• S4300015.JPG
  • SAM_1032.JPG
  • SAM_3020.JPG
  • SAM_5767.JPG
  • SAM_5772.JPG
  • SAM_5779.JPG
  • SAM_5780.JPG
  • SAM_5784.JPG

Vzdělávání na dálku

Napsal vh. Publikováno v O škole

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám předali informace vztahující se k dálkové výuce, pokud by bylo nutné znovu ji zavést na základě nařízení krajské hygienické stanice nebo ministerstva zdravotnictví.
Dle novely školského zákona je od 1. 9. 2020 dálkové vzdělávání pro žáky povinné.

Prohlášení o přístupnosti

Napsal vh. Publikováno v O škole

Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, IČO: 71294171 se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.zspjablonne.cz

Aktuální situace Covid-19

Napsal vh. Publikováno v O škole

Od středy 18. 11. 2020 se všichni naši žáci vracejí do školy. V pátek 13. 11. místní žáci donesou vypracované úkoly do školy, dojíždějící je přinesou ve středu 18. 11. Ve Škole v pyžamu se úkoly odevzdají v pátek 13. 11. V pondělí16. 11. se již žádné úkoly zadávat nebudou.

Od pondělí 2. 11. 2020 bude zahájena dálková výuka. Bude probíhat stejným způsobem jako na jaře. Žáci 1. stupně a žáci ZŠ speciální
si budou vyzvedávat a odevzdávat úkoly vždy v pondělí v době 8:00 – 9:00 hodin. Žáci 2. stupně budou komunikovat s učiteli prostřednictvím Školy v pyžamu. Ti žáci 2. stupně, kteří nemají k dispozici potřebnou techniku a internetové připojení, si budou vyzvedávat a odevzdávat úkoly vždy v pondělí v době 9:00 – 10:00 hodin.
Pozn. Od 1. 9. 2020 je dle školského zákona dálková výuka povinná.

Směrnice k provozu školy vzhledem ke covid -19

Napsal vh. Publikováno v O škole

OBECNÉ INFORMACE

• Aktuální informace týkající se nákazy covid-19 a s ní spojených změn v provozu školy budou zveřejňovány na webových stránkách školy www.zspjablonne.cz a na vstupních dveřích nové školní budovy.
• Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
• Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na zákonné zástupce žáků a zaměstnance školy (telefonní čísla a e-maily).
• Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.
• Ve škole není zavedena povinnost nosit roušky ve třídách ani ve společných prostorách.
• Pedagogové budou průběžně od začátku školního roku žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
• Zákonní zástupci nebudou vstupovat do školních budov, v naléhavých případech se pobyt zákonných zástupců omezí na nezbytně nutnou dobu, a to pouze v zóně pro příchozí (= vestibul nové školní budovy). Do zóny pro příchozí každá osoba vstupuje s rouškou a provede dezinfekci rukou připraveným prostředkem v dávkovači.
• Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do školy.
• Aktivity jiných subjektů, které budou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem, budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky a zaměstnanci školy.
• V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

O škole

Napsal vh. Publikováno v O škole

 

Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, je základní škola určená pro žáky se zdravotním postižením, tedy pro žáky, kteří mají při svém vzdělávání speciální vzdělávací potřeby.

Škola je plně organizovaná - žáci jsou vyučováni ve všech ročnících.

Základní škola (ZŠ) – je určena pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Základní škola speciální (ZŠS) –  vzdělává žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, které může být v kombinaci s dalšími druhy postižení.

Přijetí žáka do ZŠ nebo ZŠS

Žák může být do školy přijat při splnění následujících podmínek:
a) na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení,
b) po projednání se zákonným zástupcem žáka,
c) s informovaným souhlasem uděleným zákonným zástupcem žáka.