• S4300015.JPG
 • SAM_1032.JPG
 • SAM_3020.JPG
 • SAM_5767.JPG
 • SAM_5772.JPG
 • SAM_5779.JPG
 • SAM_5780.JPG
 • SAM_5784.JPG

Návrat žáků do školy

V pondělí 12. 4. 2021 se všichni naši žáci vracejí k běžné výuce, pokud město nebude označeno jako epidemiologicky rizikové.

Zároveň s návratem budou platit režimová opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství: 

 • žáci budou používat zdravotnickou roušku (výjimku mají ti, kterým v nošení roušky brání jejich mentální schopnosti či aktuální duševní stav),
 • časté větrání,
 • venkovní výuka v maximálně možné míře,
 • antigenní testování 2x týdně ve škole – bude probíhat samoodběrem v pondělí a ve čtvrtek pod dohledem zaměstnanců školy, a to po příchodu žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka v pondělí a ve čtvrtek se test uskuteční v den příchodu do školy. K testování budou použity testy LEPU, tzn., že  se provede výtěr z kraje nosu. U žáků ZŠS je doporučena účast rodičů. V případě pozitivního výsledku testu bude škola kontaktovat rodiče, vystaví potvrzení o výsledku testu a žák je povinen opustit školu. Mladší žáci a žáci ZŠS setrvají do doby vyzvednutí  rodičem odděleně od ostatních. Rodič je pak povinen informovat o pozitivním výsledku testu ošetřujícího lékaře. Ten je povinen rozhodnout o provedení vyšetření metodou PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Žákům, kteří se testování nezúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Prosíme žáky, resp. jejich rodiče, aby se žáci v určené testovací dny dostavili do školy nejpozději do 7:40 hodin.

Prodloužení dálkové výuky

Od pondělí 22. 3. 2021 pokračuje ve stejném režimu dálková výuka. Navíc ale budou žákům umožněny individuální konzultace s pedagogy - zájemci se telefonicky domluví na termínech s třídními učiteli.

 

Zápis do 1. ročníku

V přiloženém dokumentu najdete podrobné informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. Další dokument je formulář žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku.

Informace o zápisu

Přihláška ke stažení (Word)

Uzavření školy

V době 1.- 21. 3. 2021 bude škola uzavřena. Vzdělávání se změní na distanční formu. V úterý 2. 3. 2021 najdou žáci zadání k výuce ve Škole v pyžamu, případně si je vyzvednou ve škole v čase 8:00 - 10:00 hodin. Distanční způsob vzdělávání je pro žáky povinný.

Začátek vyučování v roce 2021

Dne 4. 1. 2021 nastupují všichni naši žáci zpět do školy - bude probíhat běžná výuka dle rozvrhu. V provozu bude i školní družina.

 

Vzdělávání na dálku

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám předali informace vztahující se k dálkové výuce, pokud by bylo nutné znovu ji zavést na základě nařízení krajské hygienické stanice nebo ministerstva zdravotnictví.
Dle novely školského zákona je od 1. 9. 2020 dálkové vzdělávání pro žáky povinné.

Aktuální situace Covid-19

Od středy 18. 11. 2020 se všichni naši žáci vracejí do školy. V pátek 13. 11. místní žáci donesou vypracované úkoly do školy, dojíždějící je přinesou ve středu 18. 11. Ve Škole v pyžamu se úkoly odevzdají v pátek 13. 11. V pondělí16. 11. se již žádné úkoly zadávat nebudou.

Od pondělí 2. 11. 2020 bude zahájena dálková výuka. Bude probíhat stejným způsobem jako na jaře. Žáci 1. stupně a žáci ZŠ speciální
si budou vyzvedávat a odevzdávat úkoly vždy v pondělí v době 8:00 – 9:00 hodin. Žáci 2. stupně budou komunikovat s učiteli prostřednictvím Školy v pyžamu. Ti žáci 2. stupně, kteří nemají k dispozici potřebnou techniku a internetové připojení, si budou vyzvedávat a odevzdávat úkoly vždy v pondělí v době 9:00 – 10:00 hodin.
Pozn. Od 1. 9. 2020 je dle školského zákona dálková výuka povinná.

Směrnice k provozu školy vzhledem ke covid -19

OBECNÉ INFORMACE

• Aktuální informace týkající se nákazy covid-19 a s ní spojených změn v provozu školy budou zveřejňovány na webových stránkách školy www.zspjablonne.cz a na vstupních dveřích nové školní budovy.
• Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
• Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na zákonné zástupce žáků a zaměstnance školy (telefonní čísla a e-maily).
• Od 1. září 2020 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd. Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.
• Ve škole není zavedena povinnost nosit roušky ve třídách ani ve společných prostorách.
• Pedagogové budou průběžně od začátku školního roku žákům zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
• Zákonní zástupci nebudou vstupovat do školních budov, v naléhavých případech se pobyt zákonných zástupců omezí na nezbytně nutnou dobu, a to pouze v zóně pro příchozí (= vestibul nové školní budovy). Do zóny pro příchozí každá osoba vstupuje s rouškou a provede dezinfekci rukou připraveným prostředkem v dávkovači.
• Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstupovat do školy.
• Aktivity jiných subjektů, které budou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se vzdělávacím procesem, budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky a zaměstnanci školy.
• V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

Šablony II OP VVV pro ZŠp a ZŠs Jablonné v Podještědí, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013923

ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace, realizuje v období od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021 projekt s názvem Šablony II OP VVV pro ZŠp a ZŠs Jablonné v Podještědí, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013923, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující rozvoj
žáků a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

7b Logolink OP VVV hor barva cz