Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Eva Lučková

Náplň činnosti

 • pomoc žákům s výchovnými záležitostmi
 • konzultace se zákonnými zástupci žáků
 • podněty pro jednání výchovné komise
 • spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

Kariérové poradenství

Kariérový poradce: Mgr. Eva Lučková

Náplň činnosti

 • pomoc vycházejícím žákům s výběrem vhodného učebního oboru
 • poskytování informací žákům a jejich zákonným zástupcům
 • nabídky akcí pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce – Dny otevřených dveří, Veletrh EDUCA, spolupráce s Úřadem práce
 • pomoc s vyplňováním přihlášek na střední školu (do 20. 2.)
 • odesílání přihlášek žáků na střední školu (do 1. 3.)

Prevence sociálně patologických jevů

Metodik prevence: Mgr. Eva Šulcová

Náplň činnosti

 • koordinace preventivních aktivit ve škole
 • zpracování Školního preventivního programu na školní rok
 • realizace jednorázových aktivit zaměřených na snížení rizikového chování žáků
 • tvorba dlouhodobějších projektů zaměřených na snížení rizikového chování žáků
 • doporučování vhodných volnočasových aktivit žákům
 • spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky